Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Ett radiotillstånd krävs för att inneha och använda sändarutrustning som hör till en amatörradiostation. Tillståndssökanden ska inneha ett behörighetsbevis för radioamatör. Behörigheten visas genom examen. Sändarna får fungera på frekvenser som anvisats för amatörradiokommunikation. Anropssignal för en station definieras i radiotillståndet.

Frekvensområden för amatörradioverksamhet

Inom frekvensområdet 26–2450 MHz får en amatörradiosändare fungera endast på de frekvensområden som har anvisats för amatörradioverksamhet i radiofrekvensföreskrift eller i det internationella Radioreglementet (Extern länk).

Radiotillstånd och anropssignaler

Tillståndssökanden ska inneha ett behörighetsbevis för radioamatör. En amatörradioklubb ska ha en operatör för klubbstationen. Operatören ska inneha ett behörighetsbevis för radioamatör.

Anropssignal för radioamatör ges i samband med radiotillståndet. Anropssignalerna ges normalt från en serie med OH-landskoder. I radiotillståndsansökan kan framställas önskemål om den siffra som ska ingå i anropssignalen. Utan önskemål är siffran slumpartad.

Siffran 0 ges endast för amatörradiostationer i landskapet Åland. Utöver landskoden (prefix) och sifferdelen innehåller anropssignalen en suffixdel. Utan särskilda önskemål är suffixet en fri serie med 3 bokstäver.

Det är också möjligt att få hela anropssignalen enligt eget val. Då tar Traficom ut en extra avgift. En vald anropssignals prefix kan vara OH eller OG. För sifferdelen kan man välja en siffra mellan 1–9. Bokstäverna A–Z samt siffrorna 0–9 godkänns som suffix. Suffixet kan bestå av ett, två, tre eller fyra tecken. Det sista tecknet ska alltid vara en bokstav. Traficom behandlar ansökningar om anropssignal i den ordning de kommer in. Traficom beviljar amatörradiotillståndet då avgiften för anropssignalen är betald. Anropssignalen antecknas i tillståndet.

Traficom behandlar ansökningarna i den ordning de anländer. Traficom beviljar amatörradiotillståndet då avgiften för anropssignalen är betald. Anropssignalen antecknas i tillståndet.

Ifall tillståndshavaren inte säger upp sitt radiotillstånd förnyas det automatiskt med fem års mellanrum. Ett undantag till förnyande av tillstånd utgör alla anropssignaler som inleds med OG och de privatpersoners anropssignaler som inleds med OH med ett suffix med endast en bokstav. De är i kraft en viss tid, högst en tillståndsperiod (5 år).

Om ett tillstånd upphör att gälla och tillståndet inte förnyas, hålls den i tillståndet nämnda anropssignalen reserverad två år. Efter en karenstid blir anropssignalen ledig och då kan även andra personer ansöka om den. Karenstiden gäller inte anropssignaler som har beviljats för en viss tid.

Avgifter

  • Behörighetscertifikat för radioamatör 43,75 €
  • Amatörradiotillstånd (årsavgift) 18,14 €
  • Anropssignal enligt eget val för radioamatörtillstånd 170,75 € (inkl. moms)

Uppdaterad förteckning över de anropssignaler som används (Extern länk) (på finska)

Radioamatör visar sin behörighet genom examen

Radioamatörexamen bygger på moduler. Varje examensmodul är en självständig examen. Behörighetscertifikatet beviljas på basis av avlagda examina. Du kan avlägga de moduler som behövs för behörighetscertifikatet för radioamatör antingen modul för modul eller alla moduler på en gång. Det finns ingen sista giltighetsdag för godkända examensmoduler.

Certifikat för elementär klass omfattar modulerna K och T1. HAREC-certifikat för allmän klass omfattar modulerna K och T2. Giltighetstiden för radioamatörs behörighetsbevis har inte begränsats.

Certifikatavgift är 43,75 €.

Examensmottagare från Finlands Radioamatörförbund rf (SRAL) (Extern länk) som ålagts att sköta uppgiften har hand om examina.

Examensmoduler

K-modulen

K-modulen utgör grunden för alla amatörradioklasser. Modulen innehåller påståenden om

  • nödtrafik och stationens säkerhet
  • lagar och föreskrifter som berör radioamatörer samt
  • amatörradiotrafik.

T1-modulen

T1-modulen är den teknikexamen som krävs för grundklassen. Modulen innehåller frågor som fokuserar på kunskaper om grunderna i elektronik och radioteknik samt om elsäkerhetsärenden.

T2-modulen

T2-modulen är den teknikexamen som krävs för den allmänna klassen. Modulen innehåller frågor som fokuserar på tillämpning av elektronik och radioteknik inom amatörradioverksamheten samt på kunskaper i elsäkerhetsärenden.

Ansökan om amatörradiotillstånd

Du kan ansöka om radiotillstånd när du ser din examensprestation och ditt behörighetsbevis registrerade i dina uppgifter (e-tjänster) eller när du fått ditt behörighetsbevis per post. 

Radioamatör av elementär klass

Du kan ansöka om radiotillstånd som träder i kraft genast eller anropssignal enligt eget val. För ett radiotillstånd som träder i kraft genast betalar du en årlig frekvensavgift. För ett radiotillstånd med anropssignal enligt eget val får du en faktura (170,75 euro/år 2021). Dessutom betalar du en årlig frekvensavgift.
Förteckning över anropssignaler (Extern länk) 
 

Radioamatör av allmän klass

Vid sidan om de radiotillstånd som nämns ovan kan du också ansöka om specialtillstånd för din amatörradiostation. Vi kommer att behandla denna ansökan. Genom specialtillståndet beviljas radiostationen nyttjanderätt bl.a. för ökad sändningseffekt, exceptionell frekvens, repeaterstation eller för en annan specialutrustning. Frekvensavgiften bestäms på basis av relativ bandbredd. Mer information om frekvensavgiften (Extern länk)

Uppdaterad