Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Det behövs ett tillstånd för anläggande av en markstation eller en radaranläggning i den övre atmosfären eller i rymden samt säkerheten i deras verksamhet. Transport- och kommunikationsverket (Traficom) är behörig tillstånds- och tillsynsmyndighet.

På denna sida hittar du information bland annat om när du behöver ett tillstånd för markstations- och radarverksamhet, hur du kan ansöka om tillstånd och vilka uppgifter som ansökan ska innehålla.

När behövs ett tillstånd för markstations- och radarverksamhet?

Om tillståndsplikt för markstations- och radarverksamhet föreskrivs i lagen om markstationer och vissa radaranläggningar (96/2023) (Extern länk). Lagen trädde i kraft den 1 februari 2023.

Inrättande av en markstation och radaranläggning och bedrivande av markstations- eller radarverksamhet är tillståndspliktig verksamhet med undantag för användningen av sedvanliga satellittjänster. Den reglerade markstationsverksamheten är mottagning av data och signaler från olika system i rymden och sändning till rymden. Radarverksamhet är sändning av radiosignaler och laserpulser ut i rymden eller den övre atmosfären eller mottagning av radarekon som återkastas från objektet.

Sedvanlig användning av satellittjänster hör inte till lagens tillämpningsområde. Lagen tillämpas inte på sändningar som är avsedda för allmän mottagning (t.ex. satellit-tv- och amatörradioverksamhet), för kortvarig förbindelse för programproduktion i mobil satellitkommunikation eller användning av försöksnatur, eller för sedvanlig satellitterminalutrustning som är befriad från radiotillstånd (t.ex. positionerare för sedvanliga smarta enheter och navigatorer).

Myndigheterna behöver inte något tillstånd för utövande av markstations- och radarverksamhet. En myndighet ska dock informera Transport- och kommunikationsverket om sin markstations- eller radarverksamhet.

Markstations- och radarverksamhet som har inletts före ikraftträdandet av lagen får fortsätta utan särskilt tillstånd till slutet av januari år 2024. Efter övergångsperioden ska de verksamhetsutövare som fortsätter verksamheten ha ett beviljat tillstånd.

Den sändande markstationen eller radaranläggningen behöver fortfarande också ett radiotillstånd. 

Ansökan om tillstånd

Tillstånd för anläggande av en markstation eller radaranläggning och för markstationsverksamhet eller radarverksamhet söks med en skriftlig fritt formulerad ansökan. Till ansökan ska bifogas en behövlig utredning om att förutsättningarna för tillstånd uppfylls. 

Beviljande av tillstånd, giltighet och begränsningar 

Traficom beviljar tillståndet om de förutsättningar för beviljande som avses i 4 § i lagen om markstationer och vissa radaranläggningar uppfylls. Om beviljandet av tillstånd uppenbart påverkar den nationella säkerheten, beviljas tillståndet dock av statsrådet. Tillstånd beviljas för viss tid i regel för den planerade verksamhetens varaktighet, dock för högst tio år i sänder. 

Tillståndet får inte överföras till någon annan än ett företag som hör till samma koncern som verksamhetsutövaren. Traficom ska omedelbart informeras om en överföring av tillståndet och om överföring av bestämmande inflytande. Om det bestämmande inflytandet i förhållande till verksamhetsutövaren förändras, ska Traficom omedelbart underrättas om förändringen. 

Rapporterings- och anmälningsskyldigheter

Verksamhetsutövarna är i skyldiga att årligen rapportera om sin verksamhet och sina kunder till tillståndsmyndigheten. Traficom kommer att ge närmare anvisningar om detta senare.

Verksamhetsutövaren ska utan dröjsmål informera Traficom om verksamhetsutövaren har skäl att misstänka att den har lämnat ut markstationsdata för ändamål som verksamhetsutövaren misstänker äventyrar den nationella säkerheten eller fullgörandet av Finlands internationella förpliktelser eller strider mot Finlands utrikes- och säkerhetspolitik eller om verksamhetsutövaren upptäcker att en obehörig person har fått tillgång till markstationsdata.

Verksamhetsutövarna ska göra en anmälan till myndigheten om en betydande informationssäkerhetsrelaterad störning inom ett dygn efter det att störningen observerades. 

Anmälningarna skickas till följande adress: maa-asemat(at)traficom.fi

Operatörer uppmanas också att rapportera till Cybersäkerhetscentret vid Transport- och kommunikationsverket Traficom, som kan hjälpa till att lösa säkerhetsöverträdelse. Anmälan kan göras med Cybersäkerhetscentralens anmälningsformulär på https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/en/report (Extern länk) eller via e-post till cert(at)traficom.fi

Anvisningar för att skicka säker e-post finns här: https://www.traficom.fi/sv/traficom/kontaktuppgifter/att-skicka-saker-e-post-till-traficom (Extern länk)

Avgifter

Ansökningsavgift är 2000 euro. Ansökningsavgiften återbetalas inte trots att tillståndsansökan återtas eller avslås.

Tillsynsavgift för kommersiell markstations- och radarverksamhet är 1 200 euro per år. Tillsynsavgift för icke-kommersiell forsknings- eller utbildningsverksamhet är 300 euro per år.

Ytterligare information:

Verksamhetsutövarna kan vid behov kontakta e-postadressen: maa-asemat@traficom.fi.

Lag om markstationer och vissa radaranläggningar (96/2023) (Extern länk)

Traficoms meddelande 1.2.2023: Säkerheten i markstations- och radaranläggningsverksamheten inom rymdsektorn främjas - verksamheten blir tillståndspliktig i framtiden (Extern länk)

Uppdaterad