Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Bränsleavgift

Man ska betala bränsleavgift om man i ett fordon använder bränsle som beskattas lindrigare än motorbensin eller dieselolja. Bränsleavgift ska betalas även när flytgas, naturgas eller annat därmed jämförbart gasformigt bränsle används som bränsle i ett fordon.

Bränsleavgift påförs till exempel om du använder brännolja istället för diesel i din bil. Användning konstateras vanligast baserat på ett bränsleprov som tagits av tullen eller polisen. 

Med ett fordon som är befriat från bränsleavgift avses ett fordon där man kan använda ett bränsle som beskattas lindrigare under vissa förutsättningar .  Sådana fordon är till exempel motorredskap samt motorredskap som byggts på bilchassi .

Du får använda en traktor utan att betala bränsleavgift till exempel utrustad till motorredskap  eller i jord- och skogsbruk (Extern länk).  För övrig användning av traktor med brännolja betalas fem euro i  dagsavgift .

FELTANKNING OCH DAGSAVGIFT FÖR TRAKTOR

Med feltankning avses en situation där du av misstag tankat ett fordon med brännolja i stället för med diesel. 

Efter en feltankning ska du omedelbart kontakta Traficom, tullen eller polisen för att komma överens om flyttning av fordonet för service. Kör inte fordonet innan du fått tillåtelse att flytta det. 

Dagsavgift för traktor

Om du använder en traktor med brännolja och det inte är frågan om användning som är befriad från bränsleavgift ( i jord- och skogsbruk   eller utrustad till motorredskap ), ska du innan du kör betala fem euro i dagsavgift för traktorn.

Uppdaterad