Informationspaket om cykling och lätta elfordon

I och med den nya vägtrafiklagen införs flera nya vägmärken som gäller cykling och det blir obligatoriskt med en röd baklykta när det är mörkt. Kom ihåg att reglerna för cyklister i allmänhet även gäller dem som rör sig med lätta elfordon.

Nya vägmärken som gäller cyklister

 • Väjningsplikt vid en plats där cyklister korsar vägen. Med märket anges att fordon och spårvagnar ska väja för en cyklist som korsar körbanan på en fortsättning på en cykelbana. En fortsättning på en cykelbana med detta vägmärke är alltid konstruktionshänseende upphöjd.
 • Cykelfält. I fortsättningen finns det även ett vägmärke för cykelfält, medan det nu bara finns en körbanemarkering.
 • I samband med vägmärket för enkelriktad väg och förbjuden färdriktning kan en tilläggsskylt användas som tillåter dubbelriktad cykeltrafik.
 • Cykelgata och märke för att den upphör. Vid körning med ett fordon på en cykelgata med vägmärke, ska cyklister ges fri passage. Fordonets hastighet ska anpassas till cykeltrafiken.
 • Informationsmärken för cyklister.

Cyklar

 • Cyklar ska ha en lykta som visar vitt eller ljusgult ljus framåt och från och med nu dessutom en lykta som visar rött ljus bakåt, när man cyklar på väg under mörker eller skymning eller när sikten på grund av väderförhållandena eller av annan orsak är nedsatt. I stället för att fästa lyktan på cykeln kan den alternativt fästas på cyklisten, till exempel på hjälmen.

Körning med cykel

 • Även den som cyklar på ett cykelfält ska väja för en buss som startar från hållplatsen.
 • En cyklist som passerar till höger om en buss vid en hållplats ska lämna fri passage åt på- eller avstigande passagerare.

Körning med lätta elfordon

 • Vid körning med lätta elfordon och motoriserade cyklar ska de trafikregler och de trafikanordningar som gäller cyklister iakttas.
 • Ett sådant självbalanserande lätt elfordon som hålls i balans också när fordonet står stilla eller saknar förare får köras även på en gångbana. Då ska fordonets förare lämna gående fri passage.

Transport av passagerare med cykel och lätt elfordon

 • Passagerare får transporteras med cykel och lätt elfordon oberoende av förarens och passagerarens ålder. Med en cykel eller ett lätt elfordon får det dock inte transporteras flera personer än vad fordonet är konstruerat för. Transport av passagerare är tillåten endast om cykeln eller det lätta elfordonet har en för passageraren lämplig sits. Vid transport av en passagerare på cykel ska cykeln ha två separata bromsanordningar.
 • Med en släpvagn till en cykel, till en motoriserad cykel och till ett lätt elfordon får passagerare transporteras. En förutsättning är att släpvagnen och dess koppling till dragfordonet är avsedd för persontransport och dimensionerad för den massa som transporteras. De personer som transporteras ska ha ett lämpligt säte och släpvagnens konstruktion ska vara sådan att passageraren inte får kontakt med släpvagnens hjul eller med vägen. Dessutom ska cykeln ha minst två separata bromsanordningar och fordonskombinationen minst två hjul som är försedda med bromsar.