Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Jag vill bli taxitrafikföretagare

Bedrivande av taxitrafik kräver att företaget har ett taxitrafiktillstånd, att föraren har körtillstånd för taxiförare och att fordonet som används i taxitrafiken är registrerat för tillståndspliktig användning. Det är också möjligt att bedriva taxitrafik med en anmälan med stöd av ett gällande gods- eller persontrafiktillstånd.

Taxilagstiftningen har ändrats. De ändringar som gäller tillståndspliktighet och förutsättningarna för beviljande av tillstånd trädde i kraft den 1 maj 2021. Ansökningar om taxitrafiktillstånd som var under behandling den 1 maj avgörs enligt de nya bestämmelserna. På webbplatsen #Taksi2021 (Extern länk) finns ett omfattande informationspaket om förändringarna.

Gör så här

1: Grunda ett företag

Om du ännu inte har ett företag lönar det sig att utnyttja guiden för att starta eget företag (Extern länk) som finns på webbplatsen Suomi.fi. Guiden är ett utmärkt verktyg för att grunda ett företag. Med hjälp av denna tjänst kan du ta reda på vad du behöver göra och veta när du tänker grunda ett eget företag. I tjänsten svarar du först på några frågor och därefter får du en checklista över saker du måste göra.

2: Kontrollera om du behöver ett trafiktillstånd

Yrkesmässig persontransport kräver taxitrafiktillstånd. Enbart ett yrkeskörtillstånd för taxiförare ger inte rätt att arbeta som taxiföretagare. Ett taxitrafiktillstånd krävs när fordonet har högst 1+8 sittplatser.

Taxitrafiktillståndet är företagsspecifikt, vilket betyder att antalet fordon inte begränsas företagsspecifikt. 

Ett gällande gods- eller persontrafiktillstånd berättigar också till bedrivande av taxitrafik. Du måste ändå anmäla till Traficom att du bedriver taxitrafik. Anmälan är företagsspecifik, inte fordonsspecifik.

Anmäl dig för taxitrafik

3: Kontrollera att förutsättningarna för beviljande av tillståndet uppfylls

Till förutsättningarna för beviljande av tillståndet hör bland annat:

  • Rättshandlingsförmåga; den som ansöker om tillståndet måste vara myndig. Detsamma gäller den som ansvarar för företagets trafik.
  • Gott anseende; Kravet på gott anseende gäller både sökanden och dennes trafikansvarige. Om ett företag ansöker om tillståndet ska även företagets verkställande direktör och ansvariga bolagsman uppfylla kravet på gott anseende. På det sätt som fastställs i transportservicelagen beaktas vid bedömningen av personens goda anseende de lagakraftvunna fängelse- och bötesstraff som under de senaste två åren påförts personen. Kravet på gott anseende uppfylls inte om personens goda anseende äventyras eller gärningarna anses visa uppenbar olämplighet. Om ett företag ansöker om tillståndet får företaget inte heller ha dömts till samfundsböter som visar uppenbar olämplighet. 
  • Förmåga att sköta ekonomiska skyldigheter; den som ansöker om tillstånd får inte vara försatt i konkurs och får inte heller under de senaste två åren ha anknytning till en konkurs som visar uppenbar olämplighet. Sökanden och dess verkställande direktör eller ansvariga bolagsman får inte heller ha meddelats näringsförbud. De ska också ha skött sina skyldigheter på ett tillfredsställande sätt. Sökanden får inte ha försummelser som gäller skatter eller motsvarande betalningar och inte heller skulder som indrivs genom utsökning och som med avseende på sökandens betalningsförmåga är mer än ringa. Sökanden får inte heller ha skulder som har återsänts från utsökningen med ett medellöshetsintyg.
  • Etablering i Finland; den stadigvarande bostadsorten för en fysisk person som ansöker om tillståndet eller hemorten som antecknats i handelsregistret för ett företag som ansöker om tillståndet ska vara i Finland. Sökanden ska dessutom ha ett verkligt och fast verksamhetsställe i Finland.
  • Företags- och organisationsnummer; den sökande ska ha ett företags- och organisationsnummer (FO-nummer).
  • Yrkeskompetens; den sökande eller den person som ansvarar för den sökandes trafik ska ha avlagt en företagarutbildning och ett företagarprov för taxitrafik enligt lagen om transportservice med godkänt resultat eller på annat sätt bevisa att hen uppfyller de krav på yrkeskompetens som ställs i den upphävda taxitrafiklagen.

Traficom bedömer inte på förhand hur kraven uppfylls och ger inte heller förhandsbeslut. Huruvida förutsättningarna för beviljande av tillståndet uppfylls bedöms alltid först i samband med behandlingen av ansökan.

4: Ansök om taxitrafiktillstånd

I princip räcker det med enbart en ansökan, då Traficom får de uppgifter som behövs för att bevilja tillståndet ur andra myndigheters informationssystem som gränssnittsförfrågningar. Det lönar sig att fylla i ansökan så omsorgsfullt som möjligt eftersom begäran om komplettering och andra motsvarande åtgärder fördröjer beviljandet av tillståndet.

Tillståndet beviljas på ansökan till antingen en fysisk person som bedriver verksamhet som enskild näringsidkare (firma) eller en juridisk person, till exempel aktiebolag och kommanditbolag.

Ansökningar behandlas i den ordning de kommer in.

Ansök om taxitrafiktillstånd

5: Information om taxitrafiktillståndet som beviljas

Till taxitrafiktillstånd hör taxitrafiktillstånd som beviljats av Trafi eller Traficom och före den 1 juli 2018 taxitillstånd som beviljats av NTM-centralen.

Taxitrafiktillståndet ger rätt att bedriva taxitrafik överallt på fastlandet.

Nya taxitrafiktillstånd och taxitrafiktillstånd som ska förnyas beviljas för tio år. Taxitrafiktillståndet är företagsspecifikt, dvs. antalet fordon som används i taxitrafik begränsas inte företagsspecifikt. Taxitrafiktillståndet eller en kopia av det ska dock finnas med i fordonet när man bedriver taxitrafik. Traficom skickar inte fordonsspecifika kopior av tillståndet, utan tillståndsinnehavaren ska själv göra de kopior av tillståndet som behövs för fordonen.

Enligt transportservicelagen måste tillståndshavarens namn och kontaktuppgifter vara synliga i fordonet för kunden.

Du kan uppdatera ditt telefonnummer och din e-postadress i tjänsten Mina ärenden (Mina ärenden/Första sidan/Mina uppgifter). Du kan logga in med dina bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Taxitillstånd som beviljats av NTM-centralen som gällande tills vidare blev tidsbestämda den 1 juli 2018. Enligt övergångsbestämmelserna i lagen om transportservice upphör de första tills vidare gällande tillstånden att gälla år 2029. Traficom påminner tillståndsinnehavarna om att förnya tillståndet i god tid innan det upphör att gälla. Ett tillstånd som beviljats som gällande tills vidare blir tidsbestämt tidigare om det är föremål för förändringar (exempelvis om tillståndsinnehavarens namn ändras).

RÅDGIVNING OM TRAFIKTILLSTÅND

Telefontjänsten
029 534 5181
vardagar kl. 8.00–16.15
liikenneluvat(at)traficom.fi

Uppdaterad