Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

EU:n yhteisellä ilmailun sääntelyllä ja yhteisillä hyväksynnöillä helpotetaan ilma-alusten ja niihin liittyvien palveluiden liikkuvuutta unionin sisällä. Tällä sivulla käsitellään Euroopan Unionin lentoturvallisuusviraston EASA:n sääntelyn alaisten ilma-alusten maahantuontia.

EU:n yhteisen sääntelyn ulkopuolelle on jätetty mm. EASA perusasetuksen (EU) No 2018/1139 Liitteessä I määritelty joukko kansallisen sääntelyn piiriin kuuluvia ilma-aluksia. Niiden maahantuonnista kerrotaan ao. sivulla .

Jotta ilma-aluksella saisi lentää, tulee sen olla rekisteröity ja sillä tulee olla voimassa oleva lentokelpoisuustodistus tai lupa ilmailuun. Lentokelpoisuustodistuksen myöntämiseksi ilma-aluksen täytyy olla tyyppihyväksytty. EASA vastaa tyyppihyväksynnöistä EU:n sääntelyn piiriin kuuluvien ilma-alusten osalta.

Ilma-aluksen lentokelpoisuustodistuksen ja melutodistuksen on kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen mukaan oltava rekisteröintivaltion viranomaisen myöntämiä. Toisesta EU -jäsenvaltiosta käytettynä tuodun EASA:n sääntelyn alaisen ilma-aluksen todistus lentokelpoisuuden tarkastamisesta (ARC) säilyy voimassa sen viimeiseen voimassaolopäivään saakka unionin sisällä rekisteröintivaltion vaihtumisesta huolimatta, mutta edellisen rekisteröintivaltion myöntämän lentokelpoisuustodistuksen voimassaolo lakkaa sillä hetkellä, kun kone on poistettu ko. valtion rekisteristä. Uutta lentokelpoisuustotodistusta tulee hakea uuden rekisteröintivaltion viranomaiselta. Part-M -ilma-alukselle lentokelpoisuustodistushakemus on tehtävä ARC:n ollessa vielä voimassa. Part-ML -ilma-alukselle on mahdollista myöntää uusi ARC myös ilman voimassa olevaa lentokelpoisuustodistusta.

Lisätietoa ilma-alusten rekisteröinnistä lentokelpoisustodistuksen hakemisesta , melutodistuksen hakemisesta  ja luvan ilmailuun hakemisesta .

Tietoa huolto-ohjelman hyväksymisestä ja ilma-aluksen omistajan vastuista .

Päivitetty