Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Taksiliikenteen harjoittaminen edellyttää, että yrityksellä on taksiliikennelupa, kuljettajalla on taksinkuljettajan ajolupa ja taksiliikenteeseen käytettävä ajoneuvo on merkitty luvanvaraiseen käyttöön. Taksiliikennettä on mahdollista harjoittaa myös ilmoituksenvaraisesti voimassaolevan tavara- tai henkilöliikenneluvan nojalla.

Taksilainsäädäntöön on tullut muutoksia. Muutokset, jotka koskevat luvanvaraisuutta ja luvan myöntämisen edellytyksiä ovat tulleet voimaan 1.5.2021.  #Taksi2021 (Ulkoinen linkki) -sivulle on koottu kattava tietopaketti muutoksista.

Toimi näin

1

Perusta yritys

Jos sinulla ei ole vielä yritystä, Suomi.fi-palvelun yrityksen perustamispolku (Ulkoinen linkki) on loistava työkalu yrityksen perustamiseen. Palvelun avulla kuka tahansa voi ottaa selvää, mitä kaikkea yrittäjäksi aikovan tulee tehdä ja tietää yritystään perustaessaan. Palvelu muodostaa annettujen vastausten perusteella muistilistan hoidettavista asioista.

2

Tarkista liikenneluvan tarve

Ammattimainen henkilöiden kuljettaminen vaatii taksiliikenneluvan, pelkällä taksinkuljettajan ammattiajoluvalla ei saa toimia taksiyrittäjänä. Taksiliikennelupaa tarvitaan, kun ajoneuvo on maksimissaan 1+8 paikkainen.

Taksiliikennelupa on yrityskohtainen eli ajoneuvojen lukumäärää ei yrityskohtaisesti rajoiteta.

Voimassaoleva tavara- tai henkilöliikennelupa oikeuttaa myös taksiliikenteen harjoittamiseen. Taksiliikenteen harjoittamisesta tulee kuitenkin tehdä ilmoitus Traficomille. Ilmoitus on yrityskohtainen, ei ajoneuvokohtainen.

Ilmoittaudu taksiliikenteeseen

3

Varmista luvan myöntämisen edellytysten täyttyminen

Luvan myöntämisen edellytyksiä ovat mm.:

  • Oikeustoimikelpoisuus; Luvanhakijan on oltava täysi-ikäinen ja täysivaltainen. Sama koskee myös yrityksen liikenteestä vastaavaa.
  • Hyvämaineisuus; Hyvämaineisuuden vaatimus koskee sekä hakijaa että hakijan liikenteestä vastaavaa henkilöä. Jos lupaa hakee yritys, myös yrityksen toimitusjohtajan, hallituksen puheenjohtajan, hallituksen ainoan varsinaisen jäsenen ja vastuunalaisen yhtiömiehen tulee täyttää hyvän maineen vaatimus. Henkilön hyvää mainetta arvioitaessa huomioidaan viimeisen viiden vuoden kuluessa tuomitut lainvoimaiset vankeusrangaistukset ja viimeisen kahden vuoden kuluessa tuomitut sakkorangaistukset liikennepalvelulaissa tarkemmin säädetyllä tavalla. Hyvän maineen vaatimus ei täyty, jos henkilön hyvä maine vaarantuu ja tekojen katsotaan osoittavan ilmeistä sopimattomuutta. Jos lupaa hakee yritys, yrityksellä ei saa myöskään olla ilmeistä sopimattomuutta osoittavia yhteisösakkotuomioita.
  • Kyky vastata taloudellisista velvoitteista; Luvanhakija ei saa olla konkurssissa eikä hänellä/sillä saa olla ilmeistä sopimattomuutta osoittavaa konkurssikytköstä viimeisen kahden vuoden ajalta. Hakija eikä sen toimitusjohtaja tai vastuunalainen yhtiömies saa olla myöskään liiketoimintakiellossa. Myös velvoitteiden hoidon tulee olla kunnossa. Hakijalla ei saa olla veroihin tai muihin vastaaviin maksuihin liittyviä laiminlyöntejä eikä ulosotossa olevia velkoja, jotka ovat hakijan maksukykyyn nähden vähäistä suurempia. Hakijalla ei saa myöskään olla ulosottoperinnästä varattomuustodistuksin palautuneita velkoja.
  • Sijoittautuminen Suomeen; Lupaa hakevan luonnollisen henkilön vakituinen asuinpaikka tai lupaa hakevan yrityksen kaupparekisteriin merkitty kotipaikka tulee olla Suomessa. Hakijalla tulee lisäksi olla tosiasiallinen ja pysyvä toimipaikka Suomessa.
  • Yritys- ja yhteisötunnus; Hakijalla tulee olla yritys- ja yhteisötunnus (y-tunnus).
  • Ammatillinen pätevyys; Hakijan tai hakijan liikenteestä vastaavan henkilön tulee olla suorittanut hyväksytysti liikennepalvelulain mukainen taksiliikenteen yrittäjäkoulutus ja yrittäjäkoe tai osoittaa muuten täyttävänsä kumotussa taksiliikennelaissa säädetyn ammatillisen pätevyyden vaatimuksen.
  • Liikenteestä vastaava henkilö (hakijana oikeushenkilö): Liikenteestä vastaavan henkilön tulee tosiasiallisesti ja jatkuvasti johtaa yrityksen liikenteenharjoittamista ja edustaa yritystä. Taksiliikenneluvan liikenteestä vastaavana henkilönä ei voi toimia pelkästään sopimuksen nojalla.

Traficom ei arvioi edellytysten täyttymistä etukäteen, eikä myöskään anna ennakkopäätöksiä. Luvan myöntämisen edellytysten täyttymistä arvioidaan aina vasta hakemuksen käsittelyn yhteydessä.

4

Hae taksiliikennelupaa

Lähtökohtaisesti pelkkä hakemus riittää, sillä Traficom saa luvan myöntämiseksi tarvittavat tiedot asiaan kuuluvien muiden viranomaisten tietojärjestelmistä rajapintakyselyinä. Myöskään todistusta taksiyrittäjätutkinnon suorittamisesta ei tarvitse toimittaa hakemuksen liitteeksi vaan Traficom saa tiedon hyväksytysti suoritetusta tutkinnosta suoraan koulutusorganisaatiolta. Hakemus kannattaa täyttää mahdollisimman huolellisesti, sillä täydennyspyynnöt yms. viivästyttävät luvan myöntämistä.

Lupa myönnetään hakemuksesta. Lupa myönnetään joko luonnolliselle henkilölle, joka harjoittaa toimintaa yksityisenä elinkeinonharjoittajana (toiminimiyrittäjänä) tai oikeushenkilölle, joita ovat esim. osakeyhtiö ja kommandiittiyhtiö.

Hakemukset otetaan käsittelyyn saapumisjärjestyksessä noin kahden viikon kuluessa niiden vireilletulosta.

Taksiliikenneluvasta perittävä suoritemaksu on voimassaolevan maksuasetuksen mukaan 220 euroa.

Hae taksiliikennelupaa

5

Tietoa myönnettävästä taksiliikenneluvasta

Taksiliikennelupia ovat Trafin tai Traficomin myöntämä taksiliikennelupa ja ennen 1.7.2018 ELY-keskuksen myöntämä taksilupa.

Taksiliikennelupa oikeuttaa taksiliikenteen harjoittamiseen kaikkialla Manner-Suomessa.

Uudet ja uusittavat taksiliikenneluvat myönnetään 10 vuodeksi. Taksiliikennelupa on yrityskohtainen eli taksiliikenteeseen käytettävien ajoneuvojen lukumäärää ei yrityskohtaisesti rajoiteta. Taksiliikennelupa tai sen jäljennös tulee kuitenkin olla ajoneuvossa mukana taksiliikennettä harjoitettaessa. Traficom ei toimita luvasta ajoneuvokohtaisia jäljennöksiä vaan luvanhaltijan tulee itse ottaa tarvittavat jäljennökset luvasta ajoneuvoihin.

Liikennepalvelulain mukaan luvanhaltijan nimi ja yhteystiedot on oltava ajoneuvossa asiakkaan nähtävillä.

Tarkista, että yhteystietosi Oma asiointi- palvelussa ovat ajan tasalla. Puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen voi päivittää Oma asiointi palvelussa (Oma asiointi/etusivu/omat tiedot tai organisaation tiedot). Kirjautumaan pääset pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Nimen - tai osoitteenmuutosta ei tarvitse ilmoittaa Traficomille vaan nimen- tai osoitteenmuutosilmoitus tulee tehdä luonnollisen henkilön osalta Digi- ja väestötietovirastoon ja oikeushenkilön osalta kaupparekisteriin.

ELY-keskuksen toistaiseksi voimassa olevina myöntämät taksiluvat ovat muuttuneet määräaikaisiksi 1.7.2018. Liikennepalvelulain siirtymäsäännösten mukaan toistaiseksi voimassa olevista luvista ensimmäiset päättyvät vuonna 2029. Traficom tulee muistuttamaan luvanhaltijoita luvan uusimistarpeesta hyvissä ajoin ennen luvan voimassaolon päättymistä. Toistaiseksi voimassa olevana myönnetty lupa muuttuu määräaikaiseksi jo aiemmin, jos lupaan kohdistuu muutoksia (esim. luvanhaltijan nimen muutos).

Liikennelupaneuvonta

Puhelinpalvelu
029 534 5181
arkisin 8.00-16.15
liikenneluvat(at)traficom.fi

Päivitetty