Den understödda rutten för fartygstrafiken mellan Nordsjö och Muuga kan nu sökas

Transport- och kommunikationsverket Traficom har fortsatt konkurrensutsättningarna av fartygsrutterna inom ramen för allmän trafikplikt vilka eventuellt behöver coronastöd. Nu har en konkurrensutsättning öppnats för rutten mellan Nordsjö i Helsingfors och Muuga i Estland.

Ansökan som nu öppnats gäller tur och retur-rutten mellan Nordsjö hamn i Helsingfors och Muuga hamn som ligger i Maardu i Estland. Denna förbindelse utsätts för ett offentligt upphandlingsförfarande med tanke på att få de totalekonomiskt sett förmånligaste alternativ som kan få understöd för trafikering.

Konkurrensutsättningen är en öppen konkurrens för alla rederier som kan tillhandahålla ett fartyg som registrerats under ett EU-lands flagga och transporterar resenärer och frakt samt uppfyller de övriga villkoren i anbudsbegäran. Det är möjligt att delta i konkurrensutsättningen av tur och retur-rutten fram till den 26 oktober 2020. Att vinna en konkurrensutsättning betyder dock inte att man automatiskt åläggs en allmän trafikplikt eller att man automatiskt får stöd. Allmän trafikplikt kan åläggas om det anses nödvändigt efter konkurrensutsättningen.

”Vi har under den senaste tiden öppnat flera ansökningar för fartygsrutter för vilka coronastöd kan beviljas om det behövs. Konkurrensutsättningen av fartygsförbindelsen mellan Nordsjö och Muuga som nu öppnats är viktig i synnerhet med tanke på industrin och för att trygga Finlands försörjningsberedskap”, säger överdirektör Jarkko Saarimäki.

I upphandlingsförfarandet bedöms bl.a. rederiernas förmåga att fullgöra den allmänna trafikplikten samt det erbjudna fartygets lämplighet för området i fråga. Fartyget måste uppfylla alla regler och bestämmelser, bland annat gällande isklassföreskrifter. Dessutom krävs att 95 procent av personalen i passagerarutrymmena talar flytande finska eller svenska. Begäran om anbud finns på adressen www.hankintailmoitukset.fi (Extern länk)

Konkurrensutsättningen baserar sig på ett tilläggsanslag som riksdagen beviljade för sjötrafiken

I juni godkände riksdagen ett tilläggsanslag på 24,7 miljoner euro för att täcka kostnaderna för en allmän trafikplikt som åläggs sjöfarten. Statsrådet utfärdade en förordning som preciserar användningen av anslaget. Enligt förordningen kan Traficom ålägga en trafikplikt på en viss rutt och ge bidrag ur tilläggsanslaget, om förbindelsen i fråga konstateras vara nödvändig.

Traficom har tidigare öppnat konkurrensutsättningar för tur och retur-rutter Åbo/Nådendal–Åland–Stockholm och Åbo/Nådendal–Långnäs–Kapellskär samt för tre rutter som tryggar förbindelserna till Åland och för förbindelsen mellan Helsingfors och Tallinn. Det är möjligt att delta i konkurrensutsättningarna av Ålands rutter fram till den 12 oktober 2020 (Extern länk) och i konkurrensutsättningen av rutten Helsingfors–Tallinn fram till den 20 oktober 2020 (Extern länk).

Ytterligare information:

Upphandlingsannons: Allmän trafikplikt: stöd för sjöfarten på rutten Nordsjö–Muuga (Extern länk)

Understödda rutter för fartygstrafiken mellan Helsingfors och Tallinn kan nu sökas (Extern länk) (5.10.2020)

Understödda fartygsrutter som tryggar förbindelserna till Åland och försörjningsberedskapen kan nu sökas (Extern länk) (28.9.2020)

De första understödda rutterna för fartygstrafiken kan nu sökas (Extern länk) (18.9.2020)

Tillräckliga sjöfartsförbindelser säkerställs genom en allmän trafikplikt (Extern länk) (13.7.2020)

Jarkko Saarimäki, överdirektör, jarkko.saarimaki(at)traficom.fi, tfn 040 836 0397, Twitter @Saarimaki
Pipsa Eklund, direktör, pipsa.eklund(at)traficom.fi, tfn 029 534 5396