Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Jag bygger min båt själv

Man får också bygga sin egen farkost. Observera att en båt inte är en självbyggd farkost om du låter bygga den hos någon annan t.ex. en båtbyggare. En båt som är byggd av halvfabrikat eller är begagnad är inte heller en självbyggd farkost. Fackmän kan givetvis anlitas för el- och maskininstallationer.

En självbyggd farkost ska vara säker

Även om en självbyggd farkost inte behöver CE-märkning och ingen försäkran om överensstämmelse heller krävs i samband med den första registreringen, ska den likväl uppfylla de allmänna krav som gäller farkoster. I sjötrafiklagen och sjötrafikförordningen finns bestämmelser som gäller dem som färdas på vatten och bestämmelser om farkostens konstruktion, utrustning, skick och användning.

Sikten ska vara god från styrplatsen, så att du kan följa rutten och annan sjötrafik. Bastuflottar ska också ha ordentliga fästpunkter som kan användas vid bogsering om det behövs.

Före avfärden ska du alltid kontrollera farkostens sjövärdighet och utrustning.
I en farkost som är försedd med motor eller i en över fem meter lång farkost försedd med segel ska då den är i gång finnas följande funktionsdugliga utrustning:

  • åror, paddel eller ankare med lina
  • tömningsredskap
  • en godkänd brandsläckare (gäller alla bastuflottar)
  • godkända räddningsvästar för alla ombord på bastuflotten.

Tänk på att även om lagstiftningen endast kräver att flytvästar ska finnas i båten, kan flytvästen endast rädda dig i en nödsituation om du har den på dig.

Eldstäder ombord på farkoster

Särskilt när det gäller installation av eldstäder ska man se till att säkerhetsavståndet till brännbara material är tillräckligt stort. Närmare information fås av eldstadens tillverkare eller de allmänna byggbestämmelserna.

I praktiken gäller sjötrafikförordningens krav på brandsläckare särskilt bastuflottar. Eftersom det görs upp eld på bastuflottar, ska särskild uppmärksamhet fästas vid den allmänna brandsäkerheten och vid att brandsläckarna har tillräcklig kapacitet.

Att sälja en självbyggd farkost

Du kan sälja en självbyggd farkost utan CE-märkning om den har varit i ditt bruk i minst fem år.
Om du däremot vill sälja en självbyggd farkost som är under fem år gammal ska den ha:

Du som köpare ska kontrollera att en begagnad självbyggd farkost har alla papper i skick.

Om du själv vill sammanställa de nödvändiga dokumenten för din självbyggda båt

Du som byggt din egen båt kan i många fall själv göra en bedömning av överensstämmelsen och sammanställa de nödvändiga dokumenten. Då ska du sammanställa en teknisk dokumentation som innehåller ritningar, beräkningar och resultat från kontroller och tester enligt fritidsbåtsdirektivet.

Som byggare ska du också ansöka om en tillverkarkod, som beviljas av Traficom. Du kan fråga mer information veneilytarkastajat@traficom.fi.

Om du som byggare inte kan eller vill göra detta själv, kan du anlita en medhjälpare som har tillräcklig kunskap på området. Bedömningen kan också göras helt eller delvis av ett anmält organ som avses i fritidsbåtsdirektivet.

Annat att tänka på

Till exempel i fråga om bastuflottar är det möjligt att också de allmänna byggnadstillsynsbestämmelserna tillämpas, även om bastuflotten är registrerad i farkostregistret. Samarbete med de lokala byggnadsmyndigheterna rekommenderas redan i det skede då flottens konstruktion och användning, brygg- och vinterförvaringsplats planeras.

För den första registreringen ska du fylla i anmälningsblanketten och blanketten med tilläggsuppgifter. Kom ihåg att bifoga några foton om den färdiga farkosten till ansökan. Den första registreringen kan inte göras vid ett registreringsställe, utan endast hos Traficom.

Sköt ärendet elektroniskt eller skicka en undertecknad registeranmälan och bilagor till Traficom.

Ansvariga myndigheter

Säkerhet som farkost
Ansvarig myndighet – Trafi, Polisen, Gränsbevakningsväsendet och Tullen

Användning av vattenområden och -vägar
Ansvarig myndighet – Trafikverket

Miljö
Ansvarig myndighet – NTM-centralerna
Be om råd – HSR rf

Registrering
Ansvarig myndighet – Traficom

Övriga dokument
Ansvarig myndighet – Traficom

Byggnadstillsyn
De lokala byggnadsmyndigheterna