Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Ett avställt eller oregistrerat fordon får inte användas i trafik annat än i särskilt nämnda undantagsfall. Till följd av konstaterat missbruk kan Traficom debitera fordonsskattens efter- och tilläggsskatt. Trafikförsäkringscentralen tar också ut en avgift för oförsäkrat fordon för den oförsäkrade perioden.

Ett avställt eller oregistrerat fordon får inte köras innan det är påställt förutom i särskilt nämnda undantagssituationer. Om ett avställt eller oregistrerat fordon har använts i trafik får Traficom en anmälan om detta från tillsynsmyndigheten.

En begäran om utredning skickas till alla parter i ärendet, som kan besvaras genom att lämna in en utredning inom utsatt tid. En begäran om utredning är ännu inte ett beslut i ärendet. Genom begäran om utredning har man berett tillfälle att lämna in en utredning innan det egentliga beslutet fattas.

  • Om ingen utredning i ärendet lämnas in inom utsatt tid, fattar Traficom beslut i ärendet automatiskt i beskattningssystemet. 
  • Om en utredning lämnas in i ärendet, fattar Traficom ett beslut i den manuella processen med hjälp av en sakkunnig genom att beakta den utredning som framställs i ärendet. 

Beslut i ärendet skickas i första hand elektroniskt (OmaPosti eller Suomi.fi-meddelanden) eller i andra hand per post till den adress som anges i trafik- och transportregistret. 

Beloppet av fordonskattens efter- och tilläggsskatt

Fordonsskattens tilläggsskattebelopp är fem gånger den årliga fordonsskatten, dock alltid minst 1 000 euro. Dessutom kan 10 euro debiteras som fordonsskattens efterskatt.

  • Till exempel för en dieseldriven personbil vars årliga fordonsskattebelopp (grundskatt och drivkraftsskatt) totalt är 750 euro är beloppet av tilläggsskatt 3 750 euro. Det totala beloppet av fordonsskattens efter- och tilläggsskatt är 3 760 euro.

Av vem debiteras fordonsskattens efter- och tilläggsskatt?

Fordonsskattens efter- och tilläggsskatt påförs den som enligt uppgifterna i registret är skyldig att betala fordonsskatten, det vill säga fordonets ägare eller innehavare.  Fordonets förare är skattskyldig endast om det inte kan påvisas vem som är fordonets ägare och innehavare eller om fordonet har tagits i bruk olovligt. För olovlig användning ska läggas fram en tillförlitlig utredning av en rättslig myndighet (beslut av polisen eller annan rättslig myndighet).

Försäljaren ansvarar för fordonsskattens efter- och tilläggsskatt på fordonets försäljningsdag. Fordonets säljare har därför skyldighet att berätta för köparen om fordonet är avställt. Även köparen ska försäkra sig innan körning, till exempel i Traficoms e-tjänst, att fordonet är påställt eller ta i beaktande hur det avställda fordonet kan flyttas från inköpsplatsen.

Information om betalning av fordonsskattens efter- och tilläggsskatt

Fordonsskattens efter- och tilläggsskatt ska betalas senast på förfallodagen. Skatten kan också betalas i rater, förutsatt att hela skatten har betalats senast på förfallodagen. Om skatten fortfarande är obetald efter förfallodagen medför det automatiskt användningsförbud för fordonet. Ett fordon med användningsförbud får inte användas i trafik, besiktas eller föras utomlands. Användningsförbudet upphör inte fastän fordonet övergår till en annan ägare eller innehavare. Obetald skatt överförs automatiskt till utsökning 90 dagar efter förfallodagen.

Vanliga frågor

Uppdaterad