Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Informationspaket om bilkörning och motorcyklar

I och med den nya vägtrafiklagen blir det enklare att uppge när parkering har inletts och användningen av varningsblinkrar på fordon i rörelse preciseras. Information om ändringar som gäller hastighetsbegränsningar och däck samt om nya vägmärken och förändringar av vägmarkeringar finns på separata sidor.

Framförande av bil och motorcykel

 • Lagen preciserar att den som framför ett fordon som ska köras om inte får försvåra omkörningen på något sätt.
 • På en väg där den högsta tillåtna hastigheten är 60 km/h, ska man väja för en buss som startar från hållplatsen även när det finns ett cykelfält bredvid hållplatsen. 
 • Det är förbjudet att göra U-sväng och backa både på motorvägar och på motortrafikleder.
 • På öppna flak på paket- och lastbilar kan en löstagbar camper transporteras, även om den är bredare än bilen. Ingen får dock vistas i campern under resan och camperns bredd får inte överskrida den bredd som allmänt tillåts på väg för fordonet i fråga. Vid behov ska fordonet förses med till exempel tilläggsspeglar så att föraren kan ge akt på trafiken bakom fordonet. Den del som sträcker sig utanför lastutrymmet ska vara försedd med lyktor och reflektorer så att lasten inte medför fara.
 • Om den korsande körbanan har två eller flera körfält i färdriktningen, får fordonet lämna korsningen i det körfält som är bäst lämpat för detta. Hänsyn ska då tas till den övriga trafiken.
 • När man kör på en cykelgata som angetts med vägmärke, ska fri passage lämnas för cyklister och körhastigheten ska anpassas till cykeltrafiken.
 • Det är förbjudet att bogsera med en motorcykel, om bogseringen stör körningen eller medför fara för andra vägtrafikanter.

Användning av ljus

 • Lagen preciserar att det vid färd med motordrivna fordon ska användas körljus och bakljus på väg under mörker eller skymning eller när sikten på grund av väderförhållandena eller av annan orsak är nedsatt. Då räcker det inte med varselljus.
 • Lagen preciserar att fordon som parkerats på en väg – även släpvagnar – ska ha ljus när det är mörkt.
 • Enligt lagen får varningsblinkrar också användas i ett fordon i rörelse för att varna andra vägtrafikanter om en omedelbar fara.

Parkering

 • På en dubbelriktad väg i tätort är det tillåtet att stanna och parkera på vänstra sidan av vägen, om detta inte medför fara eller olägenhet för trafiken.
 • Parkeringstidens början kan uppges på valfritt sätt, parkeringsskiva e.d. behövs alltså inte. Parkeringstidens början ska dock uppges på ett tydligt och väl synligt sätt.
 • Det är förbjudet att parkera och stanna till exempel i en cirkulationsplats, på ett cykelfält eller ett busskörfält. Det är dock tillåtet att stanna på grund av ett tvingande trafikhinder, för att iaktta väjningsplikt eller i en nödsituation.
Uppdaterad