Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom huolehtii vesiväylänpidon sääntely-, lupa- ja valvontatehtävistä. Meillä on määräyksenantovaltuus väyliin ja merenkulun turvalaitteisiin liittyvissä tehtävissä.

Traficom on vesiväylänpitoa sääntelevä viranomainen Suomessa. Ohjeistamme väylänpitoa lainsäädännön ja meille myönnetyn määräyksenantovaltuuden perusteella. Hoidamme vesiväylänpitoon liittyviä viranomaistehtäviä kuten väylänpitäjien valvontaa sekä vesiliikennettä koskevia kielto- ja rajoitusasioita. Vahvistamme väyliä ja turvalaitteita koskevat muutokset ja niitä koskevat tiedot väyläpäätöksillä.  Otamme vastaan väyliin ja vesirakenteisiin liittyviä valmistumisilmoituksia sekä vesiliikennemerkkien ja valo-opasteiden asettamisilmoituksia. Tehtäväkokonaisuuttamme on kuvattu ohjeessa ”Liikenne- ja viestintäviraston viranomaistoiminta vesiväyläasioissa (TRAFICOM/231488/03.04.01.01/2021)

 

Vesiväylät

Suomessa on yleisiä kulkuväyliä noin 20 000 km. Niistä noin 16 000 km on valtion väyliä, joiden ylläpidosta vastaa Väylävirasto. Muiden tahojen ylläpitämiä väyliä on noin 4000 km. Väylänpitäjiä on Suomessa yhteensä noin 250.

Yleiset väylät on Suomessa jaettu kuuteen väyläluokkaan. Katso Vesiväyläluokitus ” (TRAFICOM/286424/03.04.01.01/2021).

Väylien syvyydet ilmoitetaan Suomessa kulkusyvyytenä. Katso ohje Väylien kulkusyvyyskäytännön periaatteet ja soveltaminen .

Vesiväyliin liittyvää terminologiaa on selvennetty ohjeessa Vesiväyliin liittyviä käsitteitä .

Viitoitusjärjestelmä

Suomessa noudatetaan kansainvälisen merenkulun turvalaitejärjestön IALAn viitoitusjärjestelmää A.

Yleisellä kulkuväylällä käytettävät turvalaitteet on määritely määräyksessä: Viitoitusjärjestelmä ja merenkulun turvalaitteet (Ulkoinen linkki) (TRAFICOM/85503/03.04.01.00/2021).

Turvalaitteisiin liittyvää muuta ohjeistusta: ”Yksityisten kulkuväylien merkintä (TRAFICOM/200067/03.04.01.01/2020) ja Merenkulun turvalaitteiden ja kulkuväylien merkinnässä käytettävien muiden laitteiden nimitykset ja niihin liittyvät käsitteet ” (TRAFICOM/126/03.04.01.01/2020).

Vesiliikennemerkit

Vesiliikenteessä noudatettavat vesiliikennemerkit ja valo-opasteet ja niitä koskevat yleiset säännökset sekä merkkien ja opasteiden asettamisperiaatteet on esitetty vesiliikennelaissa (782/2019). Vesiliikennemerkit on esitetty ohessa .

Tarkempia määräyksiä on annettu Liikenne- ja viestintäviraston määräyksessä ”Vesiliikennemerkit ja valo-opasteet sekä johtojen ja kaapeleiden merkitseminen (Ulkoinen linkki) (TRAFICOM/85487/03.04.01.00/2021).

Talvikaudeksi vesiliikenteeltä suljetut väylät

Traficom sulkee vesiliikennelain perusteella väyliä talvikaudeksi, jotta kulkuyhteydet saaristossa olisivat turvatut jääpeitteisenä aikana.

Ilmoitamme väylien sulkemisen voimaantulosta ja päättymisestä vuosittain.  

Vesistörakentaminen

Vesistörakenteet tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että rakenteet eivät vaaranna vesiliikenteen toimintaedellytyksiä. Rakentajien on suositeltavaa olla yhteydessä väylänpitäjiin ja Traficomiin ennen hankkeiden viemistä vesilain mukaiseen lupamenettelyyn. Tyypillisimpiä vesistörakenteita ovat sillat, ilmajohdot, kaapelit ja putkijohdot, laiturit, vesistöpengerrykset, tuulivoimalat ja kalankasvatusaltaat. Katso ohjeet: Liikenne- ja viestintäviraston viranomaistoiminta vesiväyläasioissa (TRAFICOM/231488/03.04.01.01/2021), Ilmajohtojen sekä kaapeleiden ja putkijohtojen asettaminen vesialueella ” (TRAFICOM/216486/03.04.01.01/2021), Ohjeet vesistön ylittävien siltojen aukkomitoista Väylät ja kalastus .

 

Valmistumis- ja asettamisilmoitukset

Vesistösiltojen, vesistön ylittävien ilmajohtojen, vesistökaapelien ja putkijohtojen sekä muiden vesirakenteiden valmistumisesta tulee ilmoittaa Traficomille.

Katso ohjeet: ”Liikenne- ja viestintäviraston viranomaistoiminta vesiväyläasioissa (TRAFICOM/231488/03.04.01.01/2021) 

Vesiliikennemerkin ja valo-opasteen sijoittamisesta on ilmoitettava Liikenne- ja viestintävirastolle.

Katso määräys: ”Vesiliikennemerkit ja valo-opasteet sekä johtojen ja kaapeleiden merkitseminen (Ulkoinen linkki)” (TRAFICOM/85487/03.04.01.00/2021)

Väylänpitäjien valvonta

Traficom valvoo väylänpitoa Suomessa ja määrittää väylänpidon palvelutason sekä väylänpidon toimintaperiaatteet. Väylänpitäjät saavat meiltä ohjausta väylänpitoon liittyvissä kysymyksissä. Katso ohje Yleisten kulkuväylien ylläpito ”, (TRAFICOM/291254/03.04.01.01/2021). 

Toimimattomasta merenkulun turvalaitteesta on ilmoitettava Liikenne- ja viestintävirastolle. 

Ilmoita (Ulkoinen linkki)merenkulun turvalaitteiden sijainti- ja kuntoraportti Liikenne- ja viestintävirastolle.

Väyläpäätökset

Turvalaitteiden asettaminen ja väyliä koskevat muutokset edellyttävät Traficomin lupaa. Katso ohje Väyläpäätösten hakeminen ja käsittely ” (TRAFICOM/287159/03.04.01.01/2021).  

Vesiväylien kiellot ja rajoitukset

Traficom asettaa vesiliikennelain perusteella alueellisia ja vesikulkuneuvotyyppiä koskevia kieltoja ja rajoituksia. Yleisimpiä kieltoja ja rajoituksia ovat aallokonaiheuttamisen kielto ja nopeusrajoitukset. Katso Vesiliikennelain mukaiset kiellot ja rajoitukset ” (TRAFICOM/216383/03.04.01.01/2021).

Päivitetty