Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Vesiväylänpito - yleistä

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom huolehtii vesiväylänpidon sääntely-, lupa- ja valvontatehtävistä. Meillä on määräyksenantovaltuus väyliin ja merenkulun turvalaitteisiin liittyvissä tehtävissä.

Traficom on vesiväylänpitoa sääntelevä viranomainen Suomessa. Ohjeistamme väylänpitoa lainsäädännön ja meille myönnetyn määräyksenantovaltuuden perusteella. Hoidamme vesiväylänpitoon liittyviä viranomaistehtäviä kuten väylänpitäjien valvontaa sekä väyliä koskevia kielto- ja rajoitusasioita. Vahvistamme väyliä ja turvalaitteita koskevat muutokset ja niitä koskevat tiedot väyläpäätöksillä.  Otamme vastaan väyliiin ja vesirakenteisiin liittyviä valmistumisilmoituksia. Tehtäväkokonaisuuttamme on kuvattu ohjeessa Liikenne- ja viestintäviraston viranomaistoiminta vesiväyläasioissa .

 

Vesiväylät

Suomessa on yleisiä kulkuväyliä noin 20 000 km. Niistä noin 16 000 km on valtion väyliä, joiden ylläpidosta vastaa Väylävirasto. Muiden tahojen ylläpitämiä väyliä on noin 4000 km. Väylänpitäjiä on Suomessa yhteensä noin 250.

Yleiset väylät on Suomessa jaettu kuuteen väyläluokkaan. Katso Vesiväyläluokitus .

Väylien syvyydet ilmoitetaan Suomessa kulkusyvyytenä. Katso ohje Väylien kulkusyvyyskäytännön periaatteet ja soveltaminen .

Vesiväyliin liittyvää terminologiaa on selvennetty ohjeessa Vesiväyliin liittyviä käsitteitä .

Viitoitusjärjestelmä

Suomessa noudatetaan kansainvälisen merenkulun turvalaitejärjestön IALAn viitoitusjärjestelmää A.

Yleisellä kulkuväylällä käytettävät turvalaitteet on määritely määräyksessä: Liikenneviraston määräys yleisten kulkuväylien merkitsemisestä .

Turvalaitteisiin liittyvää muuta ohjeistusta: Yksityisten kulkuväylien merkitsemisessä käytettävät turvalaitteet , Vesiväylien turvalaitemääritelmät .

Vesiliikennemerkit

Vesiliikenteessä noudatettavat vesiliikennemerkit ja valo-opasteet ja niitä koskevat yleiset säännökset sekä merkkien ja opasteiden asettamisperiaatteet on esitetty Liikenneviraston määräyksessä vesiliikennemerkeistä ja valo-opasteista .

Väylänpitäjien valvonta

Traficom valvoo väylänpitoa Suomessa ja määrittää väylänpidon palvelutason sekä väylänpidon toimintaperiaatteet. Väylänpitäjät saavat meiltä ohjausta väylänpitoon liittyvissä kysymyksissä. Katso Ohje yleisten väylien ylläpitäjille . Lisätietoja: Sami Saarela (p. 029 53 46169)

Väyläpäätökset

Turvalaitteiden asettaminen ja väyliä koskevat muutokset edellyttävät Traficomin lupaa. Katso ohje Väyläpäätösten valmistelu ja käsittely .

Vesiväylien kiellot ja rajoitukset

Traficom asettaa vesiliikennelain perusteella väyliä koskevat kiellot ja rajoitukset. Yleisimpiä kieltoja ja rajoituksia ovat aallokonaiheuttamisen kielto ja nopeusrajoitukset. Katso Vesiliikennelain soveltamisohje .

Talvikaudeksi vesiliikenteeltä suljetut väylät

Traficom sulkee vesiliikennelain perusteella väyliä talvikaudeksi, jotta kulkuyhteydet saaristossa olisivat turvatut jääpeitteisenä aikana.

Ilmoitamme väylien sulkemisen voimaantulosta ja päättymisestä vuosittain.  

Vesistörakentaminen

Vesistörakenteet tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että rakenteet eivät vaaranna vesiliikenteen toimintaedellytyksiä. Rakentajien on suositeltavaa olla yhteydessä väylänpitäjiin ja Traficomiin ennen hankkeiden viemistä vesilain mukaiseen lupamenettelyyn. Tyypillisimpiä vesistörakenteita ovat sillat, ilmajohdot, kaapelit ja putkijohdot, laiturit, vesistöpengerrykset, tuulivoimalat ja kalankasvatusaltaat. Katso ohjeet: Viranomaistoiminta vesiväyläasioissa , Ilmajohtojen sekä kaapeleiden ja putkijohtojen asettaminen ja merkitseminen vesialueella , Ohjeet vesistön ylittävien siltojen aukkomitoista , Suositukset ilmajohtojen alikulkukorkeuksista vesialueilla , Väylät ja kalastus .

Valmistumisilmoitukset

Vesistösiltojen, vesistön ylittävien ilmajohtojen, vesitökaapelien ja putkijohtojen sekä muiden vesirakenteiden valmistumisesta tulee ilmoittaa Traficomille.

Katso ohjeet: Liikenne- ja viestintäviraston viranomaistoiminta vesiväyläasioissa